Pentru informaţii oficiale despre Granturile SEE accesaţi www.eeagrants.org


Programul RO10

Programul RO10 „Copii şi tineri în situaţii de risc şi Iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi promovarea incluziunii sociale" este finanţat prin intermediul Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European (Granturile SEE) 2009-2014.

Programul îşi propune să contribuie la îmbunătăţirea situaţiei copiilor şi tinerilor aflaţi în situaţii de risc prin implicarea mai activă în evoluţia lor a părinţilor/tutorilor, a furnizorilor de servicii, a comunităţii în general, precum şi iniţierea/pilotarea unor măsuri inovative în domeniul incluziunii sociale.

Activităţile finanţate în cadrul programului vor contribui la reducerea diferenţelor economice şi sociale care separă aceste grupuri vulnerabile de restul societăţii.

Obiectivele specificeale programului sunt:

a) Implementarea de măsuri integrate, efective şi eficiente, adresate grupurilor de copii şi tineri vulnerabili, care se confruntă cu riscuri specifice, în vederea promovării incluziunii sociale,

b) Dezvoltarea de iniţiative menite să reducă inegalităţile şi să îmbunăţească măsurile de combatere a discriminării grupurilor vulnerabile, excluziunea lor socială şi economică, măsuri iniţiate, în colaborare, de către autorităţi locale şi regionale, respectiv de către actori din mediul privat şi al societăţii civile.

Operatorul de Program este Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS), iar Partener de Program din partea Statelor Donatoare este Consiliul Europeiprin Directoratul pentru Cetăţenie Democratică şi Participare.

Apelul Sinergii pentru viitor

Proiectul „CRESC în Vrancea! - Copiii remigraţi în Vrancea - educaţi, sprijiniţi, consiliaţi!” este finanţat în cadrul apelului „Sinergii pentru viitor – copii în situaţii de risc” din cadrul programului RO10.

Apelul numit „Sinergii pentru viitor – copii în situaţii de risc” este orientat spre proiecte care propun măsuri concrete și eficiente care vizează, în principal, creșterea bunăstării copiilor vulnerabili.

Apelul sprijină proiecte mari, dezvoltate la nivel judeţean/municipal, regional sau naţional, orientate să rezolve probleme de sistem, pentru un număr mare de beneficiari, inclusiv romi, care trăiesc într-un mediu multicultural, confruntându-se cu marginalizarea şi, uneori, cu discriminarea.

Rezultatele aşteptate ale apelului sunt:

- creșterea accesului și participării la educaţie preșcolară;

- îmbunătăţirea frecvenţei şcolare şi reducerea fenomenului de abandon şcolar;

- îmbunătăţirea abilităţilor de viaţă;

- creşterea nivelului de conştientizare a nevoii de a beneficia de educaţie în rândul familiilor copiilor la risc, dar şi a comunităţii în general;

- prevenirea și reducerea exploatării și abuzurilor de orice fel;

- prevenirea şi reducerea delincvenţei şi alienării sociale determinate de expunerea la modelele sociale deviante;

- prevenirea agravării condiţiilor care pot conduce la dezorganizarea familiei sau excluziune socială;

- profesionişti mai bine pregătiţi implicaţi în activităţile destinate copiilor la risc sau în cele vizând incluziunea socială;

- creşterea nivelului de acces la servicii adaptate/integrate adresate copiilor în situaţii de risc.